Verðskrá heimlagna

Verðskrá gildir frá 01.10.2022

Almennt gildir að verðskrárverð eru grunnverð og ekki veittur afsláttur frá þeim.

Heimtaugar tengigjöld:

Almenn verð heimtauga gilda á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað.  Sama gildir um tímabundna aftengingu.
 

Stærð rafmagnsheimtaugar ákvarðast af umsækjanda að teknu tilliti til fjölda íbúða í íbúðarhúsi og fyrirliggjandi notkun annars húsnæðis. Í samræmi við Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar skal umsækjandi fyrir heimtaugar stærri en 200A leggja fram áætlun um væntanlega aflþörf til næstu 5 ára. Á grundvelli þessarar áætlunar ákveða Veitur og umsækjandi sameiginlega stærð heimtaugar. Sé óvissa um aflþörf áskilja Veitur sé rétt til að minnka heimtaug. Komi til hækkunar á aflþörf innan 5 ára frá spennusetningu dregst greitt heimtugagjald frá kostnaði við stærri heimtaug samkvæmt sérstöku samkomulagi. Veitur bera enga ábyrgð á kostnaði við breytingar á töflu á afhendingarstað.

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð aðalvara húsveitu. Fari heimtaugastrengur lengra en 20 metra inn fyrir lóðarmörk greiðir umsækjandi aukalega fyrir allan kostnað sem fylgir þeirri lengingu. Virðisaukaskattur reiknast 24% á öll tengigjöld rafmagns.       

 
Sérstök ákvæði fyrir heimtaug sem eingöngu er ætluð rafbílahleðslu við fjölbýlishús. Húsfélag getur sótt um stækkun heimtaugar eða í undantekningartilvikum viðbótarheimtaug inn á lóð eða inn fyrir vegg í bílgeymslu ef núverandi heimtaug ber að mati Veitna ekki fyrirséða rafbílahleðslu. Ekki verður innheimtur viðbótar¬kostnaður (utan lóðar) við lögn heimtaugarinnar að uppfylltu framansögðu og samþykki/samráði við Veitur um afhendingarstað sem hentar miðað við aðstæður og gildir þá neðangreind tafla. Við stækkun greiðist mismunur á heimtaugagjöldum viðkomandi stærða.

Rafmagn - heimtaug

Tegund Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk.
H1R 16 A 1-fasa 162.624 201.654
H1R 50 A 190.167 235.807
H1R 63 A 223.315 276.911
H1R 80 A 304.267 377.291
H1R 100 A 380.332 471.612
H1R 200 A 694.082 860.662
H1R 315 A 1.093.172 1.355.533
H1R 400 A 1.388.158 1.721.316
H1R 630 A 2.186.349 2.711.073
H1R 710 A 2.463.978 3.055.333

Skýringar:

 • Fyrir stærri rafmagnsheimtaug en 710 A er heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilviki.
 • Dreifikerfi Veitna gerir ráð fyrir 63 A heimtaug að hámarki í sérbýli. Ef þörf er á stærri heimtaug í sérbýli skal liggja fyrir afláætlun og heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilfelli.

Rafmagn - bráðabirgðaheimtaugar tengigjald grunngjald

Taxti Málmstraumur Grunngjald Með 24% vsk.
H2R 50 A 64.551 80.043
H2R 63 A 68.854 85.379
H2R 100 A 78.897 97.832
H2R 200 A 150.619 186.768

Skýringar:

Innifalið í grunngjaldi er kostnaður við uppsetningu mælis og spennusetning veitunnar. Annar kostnaður við framkvæmd verksins greiðist samkvæmt raunkostnaði sem Veitur gefa upp áður en verk hefst og miðast við aðstæður hverju sinni. Bráðabirgðaheimtaugar skulu aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra. Með bráðabirgðaheimtaug er átt við heimtaug sem fjarlægð er að verki loknu og gjald fyrir hana dregst ekki frá gjaldi fyrir aðalheimtaug. Ef vinnuskúr hefur verið tengdur við heimtaugarenda verður hann aftengdur um leið og heimlagnir eru lagðar inn í hús. Óski umsækjandi eftir frestun á þeirri aftengingu greiðir hann aukalega fyrir tengingu heimtaugar og frágang kr. 50.060 án vsk. Bráðabirgðaheimtaug er eingöngu afhent fyrir utan hús í viðeigandi búnað svo sem vinnuskúr og sem næst dreifikerfi á lóðarmörkum.

Tengigjald - heimtaugar fyrir frístundahús

Taxti Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk
H3R 50 A 573.124 710.674

Skýringar:

 • Umsækjandi leggur til ídráttarrör að lóðarmörkum.  Ef þvera þarf götur eða fara gegnum varanlega frágengið yfirborð bætist sá kostnaður við tengigjaldið, eins ef heildarlengd er umfram 100 m og er þá greitt samkvæmt kostnaðaráætlun.

Rafmagn - tengigjald fyrir skammtímanotkun

Taxti Tengigjald Með 24% vsk.
H4R 18.648 23.124
Alltaf er greitt tvöfalt gjald  37.296 46.248

 

Daggjald fyrir viðburða-/mælaskáp

Stærð Daggjald Með 24% vsk.
1x16A 2.215 2.747
3x32A 4.430 5.493
3x50A 6.645 8.240

Skýringar:

 • Greitt er tengigjald bæði fyrir tengingu og aftengingu.  Álag vegna vinnu starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma er 55%.  Ávallt er greitt fyrir notkun samkvæmt orkumælingu.Ef Veitur setja upp mælaskáp og búnað fyrir tengingu þá greiðist daggjald til viðbótar.
  Ef umsækjandi útvegar viðurkenndan mælaskáp er ekki greitt daggjald.    
  Kröfur til búnaðar og frágangs mælaskáps eru nánar skilgreindar hér.

  Tenging er í öllum tilvikum afhent við tengiskáp Veitna og er umsækjandi ábyrgur fyrir lögnum og lagnaleiðum frá móttökustað, svo sem yfirkeyrsluvörnum og öðrum vörnum lagna .

  Fyrir umsóknir skammtímatenginga 100 A eða stærri skal umsækjandi útvega viðurkenndan mælaskáp með sér hólfi fyrir orkumæli. Tengigjald greiðist samkvæmt verðskrá Veitna fyrir bráðabirgðaheimtaugar.

Þrífösun 

Fyrir þrífösun heimtaugar, þar sem þrífasa spennir er til staðar, greiðast 20.308 kr. án vsk.

Önnur tengiþjónusta

Umbeðin tengiþjónusta rafmagnseftirlitsmanns til rafverktaka utan dagvinnutíma á tímabilinu 16:00 til 00:00 virka daga er kr. 53.582 (kr. 66.442 m/vsk) og eftir miðnætti og um helgar kr. 71.444 (kr. 88.591 m/vsk). Framangreind gjöld miðast við að hámarki 3ja tíma útkall. Þurfi jafnframt þjónustu fleiri starfsmanna Veitna utan dagvinnu greiðist sá kostnaður til viðbótar. Gjald fyrir að rjúfa/hleypa á götulýsingu í dreifistöð er kr. 53.582 (kr. 66.442 m/vsk) fyrir hvert tilvik rof og spennusetningu á ný.

Þegar breyta þarf skráningu mæla í nýjum fjölbýlishúsum eftir áhleypingu að beiðni rafverktaka skal hann greiða breytingagjald kr. 34.857 (kr. 43.223 m/vsk). Rafverktaki ber ábyrgð á að mælar séu rétt skráðir á íbúðir/notendur.

Ef ítrekað er farið yfir málstraum eða bilun inn í húsveitu er útkallsgjald kr. 20.308 (kr. 25.182 m/vsk), þetta á við ef augljóst þykir að notandi hafi orsakað útleysingu á eigin húsveitu.

Merki frá mæli til notanda eða ósk um mælaprófun

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring án vsk.kr. Verð kr. Með 24% vsk.
H6R Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 17.359 19.268 21.525
H7R Ótímabær mælaskipti, settur mælir sem hefur möguleika á púlsútgangi 11.096 12.317 13.759

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. Ef notandi óskar eftir að mælir sé prófaður og hann reynist í lagi er greitt gjald H7R.
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.
 • Við mekaníska mæla þarf púlsmagnara sem notandi greiðir leigu af sbr. mælaleiga M9.
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

 

Heitt vatn - Heimæðar:

Almenn verð heimæða gilda  á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Tengigjöld í þéttbýli

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H1H 20 mm 25 mm 338.180 375.380 419.343
H1H 25 mm 32 mm 528.405 586.530 655.222
H1H 32 mm   865.739 960.970 1.073.516
H1H 40 mm   1.352.719 1.501.518 1.677.372
H1H 50 mm   2.113.621 2.346.119 2.620.890

Skýringar

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri tenginga en 50 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

 

Heitt vatn - bráðabirgðatengingar

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H2H 20 mm 25 mm 112.905 125.325 140.002

Skýringar:

Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengigrind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raunkostnað.

 

Tengigjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús)

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H3H 20 mm 25 mm 489.252 543.070 606.672
H3H 25 mm 32 mm 764.455 848.545 947.924
H3H 32 mm   1.252.483 1.390.256 1.553.079

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri tenginga en 32 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

 

Tengigjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi)

Neðangreind verð gilda í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á tengigjöld til annarra nota. Heimilt er að gefa 20% afslátt frá þessum verðum þar sem húseigandi sér um allan gröft og frágang í samræmi við kröfur Veitna.

Taxti Málstærð, skýring Kr. án vsk Með 11% vsk Með 24% vsk.
H4H 20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð 709.271 787.291 879.496
H5H 20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsheimæð Veitna 499.385 554.317 619.237

Skýringar:

Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótarkostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

 

Merki frá mæli til notanda

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Verð kr. Með 11% vsk. Með 24% vsk.
H6H Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 17.359 19.268 21.525
H7H Ótímabær mælaskipti, 15-20 mm 11.096 12.317 13.759
H8H Ótímabær mælaskipti, 25-50 mm 27.738 30.789 34.395
H9H Ótímabær mælaskipti, 65 mm og stærri 33.286 36.947 41.275

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. 
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald. 
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

 

Kalt vatn - heimæðar:

Almenn verð heimæða gilda á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skilmálum. Verð gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun.  Almennt gildir að verðskrárverð eru grunnverð og ekki veittur afsláttur frá þeim. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags  ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað.  Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Tengigjöld í þéttbýli:

Neðangreind verð miðast við að umsækjandi hafi lagt ídráttarrör á frostfríu dýpi frá tengistað Veitna við lóðarmörk að inntaksstað í húsi sem Veitur hafa samþykkt. Stærð heimæðar tekur mið af tilgreindu vatns­magni í umsókn en stærð heimæðar fyrir íbúðarhúsnæði tekur mið af fjölda íbúða (töppunarstaða). Tengigjöld bera ekki virðisaukaskatt og verðið er uppfært á 3ja mánaða fresti miðað við byggingar­vísitölu.

Taxti Nafnmál Tommumál Þvermál inntaks Verð kr.
H1K 1" 32 mm 326.122
H1K 11/4" 40 mm 466.053
H1K 11/2" 50 mm 666.028
H1K 2" 63 mm 964.024
H1K 21/2" 75 mm 1.274.207
H1K 3" 90 mm 1.705.805
H1K 4" 110 mm 2.351.640

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi, fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af tengigjaldi viðkomandi málstærðar. Stærri heimæðar en 110 mm (4") eru gjaldfærðar í samræmi við raunkostnað. Miðað er við sömu uppfærslureglu eftir stærðum og í töflunni og til viðbótar er tekið mið af flutningsgetu götu- eða stofnæðar sem aðliggjandi er.

Byggingavatn og brunnar

Byggingavatnskrani til og með 50 mm Verð kr.
Uppsettur byggingavatnskrani, heildarvinna1 106.113  
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð ófrágengið 92.143
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð malbik eða steypa 243.574
Uppsettur brunnur fyrir vatnsafhendingu2 80.842

 

1Þetta verð gildir þegar tengt er við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk. Veitur leggja til búnað við tengingu byggingavatns. Notandi greiðir daggjald í samræmi við verðskrá fram að aftengingu. Byggingavatnskrani er aftengdur um leið og heimæð er tengd inn í hús samkvæmt umsókn, þá er ekki greitt sérstaklega fyrir aftengingu. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu en 50 mm er tenging gjaldfærð í samræmi við raunkostnað. Heimilt er að innheimta gjald fyrir aftengingu strax við tengingu.

2Sé sótt um heimæð í brunn þar sem fasteign er ekki til staðar leggja Veitur til brunninn og koma honum fyrir. Umsækjandi greiðir einnig heimæðargjald í samræmi við umsótta stærð.

Tengigjöld fyrir frístundahús

Staðsetning Málstærð Verð kr.
Heimæð lögð stök frá stofn- eða götuhæð 25 mm 945.975
Heimæð lögð í sama skurð og samtímis heitavatnsheimæð Veitna 25 mm 679.378

Skýringar:

 • Þessi verð miðast við heimæð allt að 100 metrum að lengd. Lengri heimæð en 100 m eða stærri heimæð gjaldfærist í samræmi við kostnaðaráætlun. Umsækjandi greiðir aukakostnað vegna klapparbrots.