Cennik sieci

Tylko po islandzku.

Ważny od 01.05.2020

Rafmagn - heimtaugar

Almennt verð heimtauga gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimtaugina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Stærð rafmagnsheimtaugar ákvarðast af umsækjanda að teknu tilliti til fjölda íbúða í íbúðarhúsi og fyrirliggjandi notkun annars húsnæðis. Málstraumur heimtaugar miðast við stærð aðalvara húsveitu. Fari heimtaugastrengur lengra en 20 metra inn fyrir lóðarmörk greiðir umsækjandi aukalega fyrir allan kostnað sem fylgir þeirri lengingu. Virðisaukaskattur reiknast 24% á öll heimtaugagjöld rafmagns.

Sérstök ákvæði fyrir heimtaug sem eingöngu er ætluð rafbílahleðslu við fjölbýlishús.
Húsfélag getur sótt um viðbótarheimtaug inn á lóð eða inn fyrir vegg í bílgeymslu ef núverandi heimtaug ber að mati Veitna ekki fyrirséða rafbílahleðslu. Ekki verður innheimtur viðbótarkostnaður (utan lóðar) við lögn heimtaugarinnar að uppfylltu framansögðu og samþykki/samráði við Veitur um afhendingarstað sem hentar miðað við aðstæður og gildir þá neðangreind tafla. Ef hentar að stækka heimtaug í sama tilgangi greiðist mismunur á heimtaugagjöldum viðkomandi stærða.

Rafmagn - heimtaug

Tegund Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk.
H1R 16 A 1-fasa 152.967 189.679
H1R 50 A 178.873 221.803
H1R 63 A 225.379 279.470
H1R 100 A 357.747 443.606
H1R 200 A 715.492 887.210
H1R 315 A 1.126.899 1.397.355
H1R 400 A 1.430.983 1.774.419
H1R 630 A 2.253.799 2.794.711
H1R 710 A 2.539.995 3.149.594

Skýringar:

 • Fyrir stærri rafmagnsheimtaug en 710 A er heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilviki.
 • Dreifikerfi Veitna gerir ráð fyrir 63 A heimtaug að hámarki í sérbýli. Ef þörf er á stærri heimtaug í sérbýli skal liggja fyrir afláætlun og heimtaugagjald grundvallað á kostnaðarútreikningi í hverju tilfelli.

Rafmagn - bráðabirgðaheimtaugar

Taxti Málmstraumur Stofngjald Með 24% vsk.
H2R 50 A 55.512 68.835
H2R 63 A 59.213 73.424
H2R 100 A 67.849 84.133
H2R 200 A 129.529 160.616

Skýringar:

 • Þessi verð gilda þegar heimtaugastrengur af fullnægjandi stærð er kominn inn fyrir lóðarmörk. Í öðrum tilvikum og fyrir hærri málstraum greiðist allur raunkostnaður við bráðabirgðaheimtaugina.
  Ef vinnuskúr hefur verið tengdur við heimtaugarenda verður hann aftengdur um leið og heimlagnir eru lagðar inn í hús. Óski umsækjandi eftir frestun á þeirri aftengingu greiðir hann aukalega fyrir tengingu heimtaugar og frágang kr. 43.050 án vsk. Hámarkstími bráðabirgðatengingar er tvö ár. Bráðabirgðaheimtaug er eingöngu afhent fyrir utan hús í viðeigandi búnað svo sem vinnuskúr og sem næst dreifikerfi á lóðarmörkum.

Rafmagn - heimtaugar fyrir frístundahús

Taxti Málstraumur Heimtaugagjald Með 24% vsk
H3R 50 A 492.872 611.161

Skýringar:

 • Umsækjandi leggur til ídráttarrör að lóðarmörkum. Fyrir hvern metra umfram 150 m af heildarlengd greiðir umsækjandi 2% af heimtaugargjaldi.

Rafmagn - tengigjald fyrir skammtímanotkun

Taxti Tengigjald Með 24% vsk.
H4R 16.037 19.886

Daggjald fyrir viðburða-/mælaskáp

Stærð Daggjald Með 24% vsk.
1x16A 2.000 2.480
3x32A 4.000 4.960
3x50A 6.000 7.440

Skýringar:

 • Greitt er tengigjald bæði fyrir tengingu og aftengingu.  Álag vegna vinnu starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma er 55%.  Ávallt er greitt fyrir notkun samkvæmt orkumælingu.Ef Veitur setja upp mælaskáp og búnað fyrir tengingu þá greiðist daggjald til viðbótar.
  Ef umsækjandi útvegar viðurkenndan mælaskáp er ekki greitt daggjald.    
  Kröfur til búnaðar og frágangs mælaskáps eru nánar skilgreindar hér.

  Tenging er í öllum tilvikum afhent við tengiskáp Veitna og er umsækjandi ábyrgur fyrir lögnum og lagnaleiðum frá móttökustað, svo sem yfirkeyrsluvörnum og öðrum vörnum lagna .

  Fyrir umsóknir skammtímatenginga 100 A eða stærri skal umsækjandi útvega viðurkenndan mælaskáp með sér hólfi fyrir orkumæli. Tengigjald greiðist samkvæmt verðskrá Veitna fyrir bráðabirgðaheimtaugar.

Rafmagn - önnur tengiþjónusta

Umbeðin tengiþjónusta rafmagnseftirlitsmanns til rafverktaka utan dagvinnutíma á tímabilinu kl. 16:00 til 00:00 virka daga er kr. 29.976 (kr. 37.170 m/vsk) og eftir miðnætti og um helgar kr. 39.969 (kr. 49.562 m/vsk). Framangreind gjöld miðast við að hámarki þriggja klukkutíma útkall. Þurfi jafnframt þjónustu fleiri starfsmanna Veitna utan dagvinnutíma greiðist sá kostnaður til viðbótar.

Rafmagn - merki frá mæli til notanda

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Verð kr. Með 24% vsk.
H6R Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 16.204 20.093
H7R Ótímabær mælaskipti, settur mælir sem hefur möguleika á púlsútgangi 10.357 12.843

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. 
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.
 • Við mekaníska mæla þarf púlsmagnara sem notandi greiðir leigu af sbr. mælaleiga M9.
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Heitt vatn - heimlagnir

Almennt verð heimlagna gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimlögnina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Heimæðagjöld í þéttbýli

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Sama gildir um hvern metra sem lengd heimæðar fer yfir 20 m innan lóðarmarka. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H1H 20 mm 25 mm 335.417 372.313 415.917
H1H 25 mm 32 mm 524.087 581.737 649.868
H1H 32 mm   858.665 953.118 1.064.745
H1H 40 mm   1.341.666 1.489.249 1.663.666
H1H 50 mm   2.096.351 2.326.950 2.599.475

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 50 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Heitt vatn - bráðabirgðatengingar

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H2H 20 mm 25 mm 100.626 111.695 124.776

Skýringar:

 • Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengigrind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raunkostnað.
   

Heitt vatn - heimæðagjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús)

Neðangreind verð gilda þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. án vsk. kr. Kr. með 11% vsk. Kr. með 24% vsk.
H3H 20 mm 25 mm 436.042 484.007 540.692
H3H 25 mm 32 mm 681.314 756.259 844.829
H3H 32 mm   1.116.265 1.239.054 1.384.169

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 32 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Heitt vatn - heimæðagjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi)

Neðangreind verð gilda í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota. 

Taxti Málstærð, skýring Kr. án vsk Með 11% vsk Með 24% vsk.
H4H 20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð 632.132 701.667 783.844
H5H 20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsheimæð Veitna 445.072 494.030 551.889

Skýringar:

 • Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótarkostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

Heitt vatn - merki frá mæli til notanda

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Verð kr. Með 11% vsk. Með 24% vsk.
H6H Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 16.204 17.986 20.093
H7H Ótímabær mælaskipti, 15-20 mm 10.357 11.496 12.843
H8H Ótímabær mælaskipti, 25-50 mm 25.892 28.740 32.105
H9H Ótímabær mælaskipti, 65 mm og stærri 31.070 34.487 38.527

Skýringar:

 • Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað. 
 • Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald. 
 • Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

Kalt vatn - heimæðar

Almennt verð heimæða gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimæðina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður samkvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitafélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

Kalt vatn - heimæðagjöld

Neðangreind verð miðast við að umsækjandi hafi lagt ídráttarrör á frostfríu dýpi frá tengistað Veitna við lóðarmörk að inntaksstað í húsi sem Veitur hafa samþykkt. Stærð heimæðar tekur mið af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar fyrir íbúðarhúsnæði tekur mið af fjölda íbúða (töppunarstaða). Heimæðargjöld bera ekki virðisaukaskatt og verðið er uppfært á 3ja mánaða fresti miðað við byggingarvísitölu.

Taxti Nafnmál Tommumál Þvermál inntaks Verð kr.
H1K 1" 32 mm 313.157
H1K 11/4" 40 mm 447.526
H1K 11/2" 50 mm 639.552
H1K 2" 63 mm 925.699
H1K 21/2" 75 mm 1.223.552
H1K 3" 90 mm 1.637.992
H1K 4" 110 mm 2.258.151

Skýringar:

 • Ein tengigrind er innifalin í hverju tengigjaldi, fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Stærri heimæðar en 110 mm (4") eru gjaldfærðar í samræmi við raunkostnað. Miðað er við sömu uppfærslureglu eftir stærðum og í töflunni og til viðbótar er tekið mið af flutningsgetu götu- eða stofnæðar sem aðliggjandi er.

Kalt vatn - byggingavatn og brunnar

Byggingavatnskrani til og með 50 mm Verð kr.
Uppsettur byggingavatnskrani, heildarvinna1 89.863
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð ófrágengið 78.032
Aftenging byggingavatnskrana, yfirborð malbik eða steypa 206.272
Uppsettur brunnur fyrir vatnsafhendingu2 68.463

 

1Þetta verð gildir þegar tengt er við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk. Veitur leggja til búnað við tengingu byggingavatns. Notandi greiðir daggjald í samræmi við verðskrá fram að aftengingu. Byggingavatnskrani er aftengdur um leið og heimæð er tengd inn í hús samkvæmt umsókn, þá er ekki greitt sérstaklega fyrir aftengingu. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu en 50 mm er tenging gjaldfærð í samræmi við raunkostnað. Heimilt er að innheimta gjald fyrir aftengingu strax við tengingu.

2Sé sótt um heimæð í brunn þar sem fasteign er ekki til staðar leggja Veitur til brunninn og koma honum fyrir. Umsækjandi greiðir einnig heimæðargjald í samræmi við umsótta stærð.

Kalt vatn - heimæðar fyrir frístundahús

Staðsetning Málstærð Verð kr.
Heimæð lögð stök frá stofn- eða götuhæð 25 mm 801.108
Heimæð lögð í sama skurð og samtímis heitavatnsheimæð OR 25 mm 575.337

Skýringar:

 • Þessi verð miðast við heimæð allt að 100 metrum að lengd. Lengri heimæð en 100 m eða stærri heimæð gjaldfærist í samræmi við raunkostnað. Umsækjandi greiðir aukakostnað vegna klapparbrots.