Odprowadzanie ścieków

Ścieki spływające od użytkowników, zarówno z domów jaki i przedsiębiorstw przemysłowych, przepompowywane są przez przepompownie do oczyszczalni ścieków. Woda deszczowa płynie albo bezpośrednio do morza lub mieszana jest ze ściekami i przepompowywana do przepompowni.

Istnieją dwa rodzaje oczyszczalni ścieków: jednostopniowe przy linii nabrzeża, które wypompowują oczyszczone ścieki kilka kilometrów w głąb morza, oraz dwustopniowe, biologiczne oczyszczalnie znajdujące się w obszarach wiejskich, gdzie środowisko jest wrażliwe tzn. rzeki i jeziora.

Sztuczne stawy w Norðlingaholt, Grafarholt, Fossvogur oraz w innych miejscach obszaru stołecznego pełnią ważną rolę w systemie kanalizacyjnym. Zmniejszają one liczbę zanieczyszczeń, które mogłyby dostać się do rzek i źródeł i mieć negatywny wpływ na ich ekosystem. Woda deszczowa z ulic i działek spływa do tych stawów, gdzie substancje zanieczyszczające takie jak asfalt, cząstki gumy z opon, metale i metale ciężkie, spadają na dno, a oleje i benzyna pływają po powierzchni. Z doświadczenia wynika, że do 80% substancji zanieczyszczających pozostaje w sztucznych stawach. Dodatkowo wyrównują one przepływ zanieczyszczeń do środowiska.

Przepompownie (dælustöðvar) i oczyszczalnie (hreinsistöðvar)