Polityka Ochrony Danych Osobowych

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych w Veitur podlega przepisom Ustawy o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych oraz regulaminom wydanym na jej podstawie. Veitur gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa odbywa się zgodnie z powyżej wymienioną ustawą i zapewnia, że strony przetwarzające dane osobowe, również przestrzegają prawa.

Veitur informuje osoby o przetwarzaniu danych osobowych, które ma miejsce w przedsiębiorstwie, oraz o celach tych działań. Veitur zapewnia,, że ​​przetwarzanie danych jest prowadzone wyłącznie w wymienionym celu, w innych wypadkach przy pełnej wiedzy i zatwierdzeniu przez przez daną.

Osoby, mogą żądać informacji na temat przetwarzania ich danych przeprowadzanych w Veitur. Jeśli uznają, że nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami mogą się temu sprzeciwić oraz , w zależności od przypadku, zażądać usunięcia błędnych, wprowadzających w błąd lub niekompletnych danych osobowych na ich temat.

Deklaracja przetwarzania danych osobowych w Veitur

Wniosek o informacje

Zgodnie z ustawą o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, osoby fizyczne mają prawo do uzyskania potwierdzenia od OR i jego spółek zależnych, czy ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, mają prawo dostępu do tych danych i uzyskania szczegółowych informacji związanych z przetwarzaniem.

Jeśli chcesz mieć dostęp do danych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, prosimy o wypełnienie tego formularza. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą elektroniczną na adres beidniumupplysingar@or.is. Odpowiemy na twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe.