Strategia całościowa Veitur

Działalność

Działalność kluczowa

Opracowanie i zarządzanie opłacalnym systemem gospodarki komunalnej , który kieruje się zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz uwzględnia długoterminowe potrzeby społeczeństwa i klientów.

Rola

Rozwijanie i budowa systemu gospodarki komunalnej, który stanowi podstawę jakości życia.

Wizja przyszłości

Nowoczesne przedsiębiorstwo know-how i dostawca usług, który kładzie podwaliny poprawy jakości życia i funkcjonowania społeczeństwa.

 

Stefnuáherslur Veitna

 

Priorytety strategiczne

Wzór do naśladowania w zarządzaniu, bezpieczeństwie i działaniach bezśladowych dla środowiska

 • Opłacalne operacyjnie
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów
 • Bezpieczeństwo zawsze
 • Minimalny wpływ na środowisko

Wzorowa obsługa

 • Jakość usług
 • Bezpieczeństwo usług
 • Odpowiedzialność społeczna

Lider innowacyjności i rozwoju technicznego

 • Wymiana energetyczna
 • Wdrażanie idei smart
 • Pełne wykorzystanie przepływów mocy

Atrakcyjne przedsiębiorstwo know-how i wymarzone miejsce pracy

 • Zintegrowana grupa
 • Jasna wizja, cel i pełnomocnictwo
 • Wiedza i inicjatywa

Pełnomocnictwo zarządu dla dyrektorów zarządzających

Rola lidera w działaniach

Stymulowanie inicjatyw wśród pracowników na rzecz  zapewnienie wiedzy, która wspiera wymaganą innowację w zarządzaniu systemami użytkowymi. Odgrywanie wiodącej roli w przełączaniu energii, innowacji i rozwoju technologicznym.

Zapobiegliwość i wizja przyszłości

Veitur powinien mieć jasną wizję rozwoju technologicznego i zarządzania systemami użytkowymi. Veitur powinien zawsze mieć zaktualizowane strategie długoterminowe, które wypełniają przyszłą wizję zakładów użyteczności publicznej oraz potrzebę zasobów i ich wykorzystania.

Opłacalność i rentowność

Zmiany wielkości obszaru użytkowego będą oceniane z punktu widzenia opłacalności i rentowności w danym momencie. Monitorowanie wynagrodzeń i rentowność każdego zakładu, możliwość korzystania z możliwości zmiany cennika.

Odpowiedzialność społeczna

Veitur podejmie inicjatywę w celu ochrony wody i zagwarantowania zasobów dla przyszłych pokoleń. Veitur minimalizuje wpływ swoich działań na środowisko i rozwój systemów użytkowych. Veitur będzie w swojej pracy przestrzegać społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wizja przyszłości wszystkich przedsiębiorstw Veitur

Allar veitur

Dobre zarządzanie - zawsze

Strategie wszystkich zakładów Veitur

Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i produkcji

 • Kompensacja emisji dwutlenku węgla
 • Bezobsługowe konstrukcje / budynki
 • Wycofanie starych rur i konstrukcji

Inteligentne systemy i inteligentna obsługa

 • Inteligentny system operacyjny optymalizujący  moc wykorzystania
 • Inteligentny system do monitorowania i sterowania
 • Inteligentne informacje dla klientów
 • Uświadamianie konsumentów na temat ich własnego zużycia mediów

Bezpieczeństwo - zawsze

 • Środowisko pracy / warunki wolne od zagrożeń
 • Konstrukcje zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Wzór do naśladowania

 • Wzór do naśladowania na poziomie globalnym
 • W czołówce innowacji technologicznych
 • Wzór dla wszystkich konstrukcji i wyposażenia

Usługi

 • Gwarancja dostawy usług - zawsze

Strategia dla ścieków

Systemy ściekowe nie pozostawiające śladów w środowisku

 • Niefiltrowane ścieki nigdy nie trafiają do morza
 • Edukacja społeczeństwa, aby uniknąć przedostawania się niepożądanych substancji do ścieków
 • Filtrowanie ścieków zapobiega przedostawaniu się niepożądanych substancji
 • Minimalizacja transportu wód powierzchniowych np. niebiesko-zielone rozwiązania dla wód powierzchniowych
 • Woda powierzchniowa dostarczana bez zanieczyszczeń

Możliwości w pełni wykorzystane

 • Aktywny system ściekowy - aktywizacja całej energii wytwarzanej w systemie
 • Substancje wartościowe z odpadów w systemach ściekowych

Wizja przyszłości dla ścieków

Czyste wybrzeża - zawsze

Wizja przyszłości dla ciepła

Wystarczająca ilość ciepłej wody - zawsze

Strategia dla ciepła

Zasoby zawsze na miejscu

 • Gwarancja przyszłych rezerw
 • Gwarancja przyszłych praw do energii geotermalnej
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów
 • Energia cieplna uwolniona do środowiska bez negatywnego na nie wpływu 

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych

 • Zoptymalizowane wykorzystanie energii cieplnej
 • Energia elektryczna wytwarzana w rurach
 • Minimalizacja zużycia energii przez system
 • Gorąca woda z systemów grzewczych nie przechodzi do ścieków
 • W razie potrzeby ponowne wykorzystanie gorącej wody przez wtłoczenie je  do systemu geotermalnego

Bezpieczeństwo - zawsze

 • Nigdy nie pracujemy z gorącą wodą pod ciśnieniem oraz ludzie powinni być ostrzeżeni o możliwości poparzenia w każdy możliwy sposób. 

Strategia dla dystrybucji wody

Ochrona wody ponad wszystko

 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów
 • W czołówce ochrony wód
 • Bezpieczeństwo obszarów chronionych jest zawsze gwarantowane
 • Gwarancja przyszłych rezerw
 • Gwarancja w przyszłości do praw do wody na obszarach zlewisk

Bezpieczny i opłacalny system dystrybucji

 • Minimalizacja marnowania
 • Dystrybucja tylko czystej wody

Wizja przyszłości dla wody

Czysta woda - zawsze

Wizja przyszłości dla prądu

Bezpieczna dystrybucja - zawsze

Strategia dla prądu

System dystrybucji jest zawsze dostępny

 • Optymalizacja wykorzystania sieci elektrycznej
 • Kontrola obciążenia w celu optymalizacji sieci elektrycznej
 • Upewnianie, że sieć elektryczna jest gotowa do zaspokojenia potrzeb użytkowników

Bezpieczeństwo - zawsze

 • Nigdy nie pracujemy  z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem, tzn. ludzie powinni być ostrzegani o zagrożeniach związanych z wysokim napięcia.

Katalizator wymiany energii

 • Veitur będzie liderem w dziedzinie wymiany energii w transporcie, a znaczenie przedsiębiorstwa w tej dziedzinie będzie ogólnie znane
 • Oferowana będzie usługa wymiany energii i doradztwo
 • System dystrybucji energii elektrycznej zawsze zarządza wymianą energii w transporcie
 • Zawsze będzie możliwe naładowanie wszystkich samochodów elektrycznych