Uchwała Veitur ohf.

Nazwa spółki, siedziba i zadania

Art. 1.
Spółka jest spółką publiczną i nosi nazwę Veitur ohf.

Art. 2.
Siedziba spółki mieści się przy ulicy Bæjarháls 1, 110 Reykjavik.

Art. 3.
Zadaniem spółki jest zarządzanie infrastrukturą, czyli siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i geotermicznej, jak i również inna porównywalna działalność.

Kapitał akcyjny

Art. 4.
Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.000.000,- koron. Kapitał ten podzielony jest na akcje, każda akcja odpowiada jednej koronie ceny nominalnej. Dozwolone jest wydanie jednej akcji za cały kapitał akcyjny akcjonariuszy.

Art. 5.
Spółce zabrania się posiadanie swoich akcji.

Art. 6.
Decyzje o podniesieniu lub obniżeniu ceny akcji muszą zostać podjęte na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Art. 7.
Spółka jest finansowana wyłącznie przez Orkuveita Reykjavíkur sef.

Art. 8.
Zgodnie z prawem zarząd spółki prowadzi księgę akcyjną. Księga może być przechowywana w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli akcje wydawane są w formie elektronicznej to odpis z rejestru centralnej bazy danych jest równoważny odpisowi księgi akcyjnej. Księgę należy przechowywać w biurze spółki, a wszyscy akcjonariusze oraz instytucje rządowe powinni mieć do niej dostęp i mogą zapoznać się z jej treścią.

W księdze akcyjnej należy zamieścić:

a. Imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz adres zamieszkania akcjonariusza.
b. Numer i wysokość akcji.
c. Informacje o prawie do głosowania akcjonariusza oraz o wszystkich powiązaniach, w których znajduje się spółka akcyjna.
d. Data wydania akcji.

Art. 9.
Zabrania się właścicielowi akcji sprzedaży lub zastawienia swoich akcji w spółce.

Zgromadzenie akcjonariuszy

Art. 10.
Zgromadzenie akcjonariuszy ma najwyższą władzę w sprawach spółki.

Na zebraniach akcjonariuszy akcjonariusz ma prawo do decydowania w sprawach dotyczących spółki.

Zgromadzenia akcjonariuszy powinny się odbywać w siedzibie spółki. Zezwala się jednak, za szczególnym pozwoleniem, na przeprowadzenie zgromadzenia akcjonariuszy w innym miejscu. Musi być to jednak specjalnie zaznaczone w sprawozdaniu ze zgromadzenia.

Zarząd spółki zawiadamia każdego akcjonariusza o zgromadzeniu akcjonariuszy pocztą elektroniczną lub faxem, chyba że akcjonariusz sam poprosi o zawiadomienie drogą listową.

Na zgromadzenie akcjonariuszy należy zawsze zaprosić zarząd, dyrektora wykonawczego oraz audytorów, a także przedstawicieli mediów na walne zgromadzenie.

Art. 11.
Walne zgromadzenie powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, nie później niż w czerwcu, a także z uwzględnieniem walnego zgromadzenia Orkuveita Reykjavíkur sef. Na walnym zgromadzeniu należy przedstawić rozliczenie roczne oraz sprawozdanie audytorów lub inspektorów.

Na walnym zgromadzeniu należy podjąć decyzję o:

a. Zatwierdzeniu rozliczenia rocznego.
b. Tym, co należy zrobić z profitem lub stratami spółki za rok rozliczeniowy.
c. Honorarium zarządu.
d. Propozycji zarządu spółki o strategii płac spółki według obowiązujących przepisów prawnych.
e. Wyborze zarządu.
f. Głosowaniu na audytora.
g. Innych sprawach.

Przedstawiciele mediów mogą być obecni na walnym zgromadzeniu publicznej spółki akcyjnej. Wybrani przedstawiciele Orkuveita Reykjavíkur sef. mogą być obecni na walnym zgromadzeniu i mają także prawo do wniesienia pisemnych zapytań.

Zarząd spółki zawiadamia akcjonariuszy o zgromadzeniu. Zawiadomienie powinno być wysłane najwyżej z czterotygodniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż tydzień, a przynajmniej dwa tygodnie przed walnym zgromadzeniem.  W sprawozdaniu ze zgromadzenia należy wyszczególnić program zgromadzenia.

Art. 12.
Właściciel kapitału spółki ma prawo do podejmowania decyzji na zgromadzeniu akcjonariuszy. Jeden głos przynależy do jednej jednokoronowej akcji w spółce.

Art. 13.
Zgromadzenie akcjonariuszy prowadzone jest przez przewodniczącego. Jest on wybierany na zgromadzeniu przez akcjonariuszy i inne osoby.

Przewodniczący kieruje wyborem sekretarza piszącego sprawozdanie. W sprawozdaniu należy zapisać decyzje podjęte na zgromadzeniu akcjonariuszy. Sprawozdanie musi zawierać lub należy załączyć do niego listę obecnych i reprezentantów. Sprawozdanie należy odczytać na koniec zgromadzenia i zapisać ewentualne uwagi. Przewodniczący może poprosić zebranych o pozwolenie na opracowanie sprawozdania bez jego odczytania podczas zgromadzenia. Przewodniczący oraz sekretarz muszą podpisać sprawozdanie.

Najpóźniej 14 dni po zgromadzeniu akcjonariuszy akcjonariusze powinni mieć dostęp do sprawozdania lub potwierdzonej kopii sprawozdania w biurze spółki. Sprawozdanie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie później niż 14 dni po zgromadzeniu przedstawiciele mediów powinni mieć dostęp do sprawozdania ze zgromadzenia walnego spółki publicznej lub do potwierdzonej kopii sprawozdania w biurze spółki.

Zarząd i zarząd wykonawczy

Art. 14.
Zarząd spółki składa się z pięciu członków i dwóch zastępców. Trzech głównych członków oraz dwóch zastępców są pracownikami Orkuveita Reykjavíkur sef. Przynajmniej jeden z głównych członków powinien pochodzić z grupy kierowniczej Orkuveita Reykjavíkur sef. i powinien być prezesem zarządu. Zarząd zostaje wybrany na walnym zgromadzeniu na okres jednego roku. Członkowie  zarządu muszą mieć doświadczenie oraz wiedzę przydatne w działalności zarządu. Większość zarządu może zadłużyć spółkę.

Członkowie zarządu nie mogą być członkami zarządu lub pracownikami spółek produkujących lub sprzedających energię elektryczną. W zarządzie powinni zasiadać przedstawiciele obydwu płci.

Na walnym zgromadzeniu prezes wyznacza kandydatury do zarządu. Wcześniej musi jednak ogłosić propozycję członków zarządu do zarządu Orkuveita Reykjavíkur.

Art. 15.
Zarząd spółki reprezentuje spółkę, zajmuje się jej organizacją oraz pilnuje, by działalność przebiegała prawidłowo. Zarząd ustala politykę spółki zgodnie z art. 19 tej uchwały. Zarząd spółki zatrudnia dyrektora wykonawczego oraz decyduje o jego honorarium. Zarząd wraz z dyrektorem wykonawczym zarządzają spółką. Zarząd zapewnia wystarczającą kontrolę księgowości oraz zajmuje się finansami spółki. Dyrektor wykonawczy pilnuje, aby księgowość spółki przebiegała zgodnie z przepisami prawnymi oraz aby własności spółki były dobrze zarządzane. Zarząd ustala swoją etykietę biznesową, która musi zostać opublikowana na stronie internetowej spółki. Zarząd ustala także harmonogram zadań na każdy rok.

Zarząd ma wyłączność na przyznanie prokury.

Kierownicy oraz dyrektorzy wykonawczy są zobowiązani do przedłożenia zestawienia swoich udziałów w spółkach akcyjnych, jeśli ma to znaczenie w wykonywanej przez nich pracy.

Następujące decyzje są zależne od zatwierdzenia przez zgromadzenie akcjonariuszy:

  • Decyzje zawarte w polityce właścicielskiej Orkuveita Reykjavíkur sef., które muszą być zatwierdzone przez akcjonariuszy.
  • Decyzje o pojedynczych, nowych zadłużeniach, których wartość przekracza 5% własnego wkładu spółki według ostatniego rocznego sprawozdania finansowego lub rozliczenia za część roku.

Art. 16.
Zarząd ma obowiązek regularnego informowania właściciela o stanie spraw i wykonywanie planu działania w konkretnych dziedzinach.

Art. 17.
Dyrektor wykonawczy zajmuje się codziennym prowadzeniem spółki i ma obowiązek postępować według wytycznych oraz strategii wydanych przez zarząd spółki. Innymi sprawami niedotyczącymi codziennego prowadzenia spółki i którymi są nadzwyczajne lub większej wagi dyrektor wykonawczy nie zajmuje się sam. W takich sytuacjach dyrektor wykonawczy może podjąć działania tylko i wyłącznie za szczególnym pozwoleniem od zarządu spółki i/lub na zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z art. 14., chyba że czekanie na decyzję zarządu poważnie zaszkodziłoby działalności spółki. W takich sytuacjach zarząd spółki musi być bezzwłocznie poinformowany.

Art. 18.
Spółka prowadzi swoją działalność według certyfikowanych systemów zarządzania aktualizowanych sukcesywnie przez Orkuveita Reykjavíkur sef.

Art. 19.
Zarząd przedstawia firmie całościową strategię oraz plany na przyszłość zgodnie ze strategią właścicielską Orkuveita Reykjavíkur, a także wytyczne pomiaru działalności firmy. Tworzenie strategii spółki musi współgrać z obowiązującymi strategiami dla Orkuveita Reykjavíkur:

a. Strategia zarządzania jakością.
b. Strategia informacyjna i bezpieczeństwa.
c. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
d. Strategia ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
e. Strategia kadrowa.
f. Strategia wynagrodzeń.
g. Kodeks etyczny.
h. Strategia zakupów.
i. Strategia zarządzania ryzykiem.
j. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn.
k. Strategia informatyzacji.
l. Strategia prywatności.

Rachunki i audyt

Art. 20.
Spółka ma tych samych audytorów co Orkuveita Reykjavíkur sef.

Art. 21.
Rok roboczy i rok obrachunkowy spółki odpowiadają rokowi kalendarzowemu. Zarząd ma obowiązek ukończenia sprawozdania finansowego i przedłożenia go audytorom nie później niż miesiąc przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Zmiany uchwały

Art. 22.
Decyzja o zmianach niniejszej uchwały może zostać podjęta wyłącznie na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Art. 23.
Decyzja o rozwiązaniu spółki, wykluczając sytuację bankructwa, musi zostać podjęta na zgromadzeniu akcjonariuszy i jest zależna od zgody właścicieli Orkuveita Reykjavíkur. Zgromadzenie akcjonariuszy może poprosić o przysięgłą księgę akcyjną podczas głosowania o rozwiązaniu spółki.

Postanowienia końcowe

Art. 24.
Uchwała zostaje opublikowana na stronie internetowej spółki. Jednocześnie na stronie internetowej spółki lub w innym miejscu w Internecie należy opublikować roczne rozliczenie, sprawozdanie finansowe oraz sześciomiesięczne zestawienie akcji spółki.

Art. 25.
Ponieważ ta uchwała nie zawiera postanowień o sposobie postępowania w przypadku konkretnych spraw, dlatego należy za każdym razem postępować według prawa nr. 2/1995 o spółkach akcyjnych, prawach o Orkuveita Reykjavíkur, a także postanowieniach innych praw oraz umowy o fuzji Orkuveitu Reykjavíkur.

Uchwała została zmieniona na walnym zgromadzeniu 16 kwietnia 2019 roku.